CSS aýratynlyk saýlaýjylarynyň görnüşleri - Semalt hünärmeni

HTML elementi synpdan, ID-den we atributlardan durýar. Bir atribut saýlaýjy, bir atribut ýa-da atribut bahasy bolan HTML elementlerini saýlaýar. Aýratynlyklary saýlaýjylar, belli bir atribut ýa-da aýratynlyk bahasy bolan HTML elementlerinde stilleri ulanmagyň ýönekeý usulyny üpjün edýärler. Aýratynlyklary saýlaýjylar, atributy gymmaty bilen gurşap alýan iki inedördül ýaý bilen kesgitlenýär. Şeýle-de bolsa, onuň öňünde element görnüşini saýlaýjy goýup bilersiňiz. CSS [atribut] Saýlaýjy, belli bir häsiýetden ybarat bolsa, stil düzgünlerini elemente ulanýar.

Sypat saýlaýjylaryň görnüşleri

Aýry-aýry ýagdaýlarda ulanyp boljak atribut saýlaýjylarynyň dürli görnüşleri bar:

CSS [atribut | = "baha"] Saýlaýjy, belli bir aýratynlygy bolan elementleri görkezýär we kesgitlenen bahadan başlaýar.

CSS [atribut ~ = "baha"] Saýlaýjy, belli bir sözi görkezýän emläk bahasy bolan elementleri tapmak üçin ulanylýar.

CSS [atribut ^ = "baha"] Saýlaýjy, belli bir baha bilen haýyş edýän emläk bahasy bolan elementleri tapýar. Bahasy hökman bir söz däl.

CSS [atribut $ = "value"] Saýlaýjy, kesgitlenen baha bilen gutarýan atribut bahasy bolan komponentleri tapýar.

CSS atribut saýlaýjylarynyň goýmalary

Thehliumumy, synp ýa-da ID saýlaýjyny ulanmagyň ýerine atribut saýlaýjysyny ulanmagyň dürli usullary bar

Atribut saýlaýjylaryň iň köp ulanylýanlary girişlerde. Bularyň arasynda tekst saýlaýjylary, bellik gutusy saýlaýjylary, parol saýlaýjylary, faýl saýlaýjylary, gizlin saýlaýjylar, parol saýlaýjylary, radio saýlaýjylary, täzeden saýlaýjylary we başgalar bar.

Bezeg görnüşleri

Sypat saýlaýjylary synplary ýa-da şahsyýetnamasyz görnüşleri düzmekde gaty peýdalydyr.

Stil baglanyşyklary

Mysal üçin, atribut saýlaýjylary, dost saýtlaryna baglanyşyklaryň sanawy bolan blog sanawyny düzmek üçin ulanylyp bilner. Şeýle-de bolsa, her baglanyşygyň başgaça ýazylmagyny isleýärsiňiz. Munuň üçin adaty ýol, has köp bellik talap edýän jaň adyny bellemekdir. Şeýle-de bolsa, sargytlaryň hiç haçan üýtgemezligini talap edýän n-çagany ulanyp bilersiňiz. Sypat saýlaýjylaryny ulanmak, nyşana alyp boljak bir atribut barlygy sebäpli aňsatlaşdyrýar.

Serhet girişleri

CSS serhet şekil atributyny ulanyp, serhet elementlerini bezemek, bedene şekil goşmagyň ajaýyp usulydyr. Suraty elementiň araçägi hökmünde kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Serhet şekili ulaldylyp, kesilip, serhet meýdanyna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin dürli usullar bilen gaýtalanyp bilner. Serhet radius atributy, şekilleri ulanman tegelek burçlary goşmaga mümkinçilik berýär. Gozgalmaýan emläk burçuň görnüşini kesgitleýär.

Reňkleriň bezegi

CSS atribut saýlaýjylary, aýratyn reňk bahasy bolan ähli elementleri düzmegi ýönekeýleşdirýär. Reňk açar sözüni, RGB (), RGBA (), HSL () we HSLA () belliklerini ulanyp bilersiňiz. RGBA reňk bahalary, reňkiň açyklygyny kesgitleýän kanal bilen RGB reňk modeliniň giňelmesi. Parametrleriň bahasy1.0-dan (aç-açan} 0.0-a çenli)

HSL reňk modeli (Hue_saturation_Lightness) hökmünde düşündirilýär. Hue şekillendiriş burç (0-360) ýa-da reňkli tigir görnüşinde. Dokma we ýeňillik göterim bilen ölçelýär, doýgunlygyň 0% kölegäni ýa-da çal reňkini, 100-i bolsa doly reňk görkezýär. 100% ýeňillik ak reňkde, 0% gara reňkde.